Služby

-

Služby PM Koučinku / Mentoringu

Služby Koučinku/Mentoringu zlepšují osvědčené postupy v řízení projektu, programu, správě portfolia, governance, obchodní analýzy nebo řízení organizačních změn. Poskytujeme vhodný koučink / mentoring a podporu na základě specifických potřeb každého klienta. MORE


Služby Change Management
Služba se zaměřuje na řízení změn jako proces přechodu z jednoho stavu organizace / AS IS – současný stav do druhého stavu TO BE – budoucí stav organizace. Přechodový stav je řízen dedikovaným Change Manažerem.  MORE

Agile Koučink
Agile Koučink spočívá v poskytování služeb založených na programu Scaled Agile Framework® (SAFe). V klientském prostředí vystupujeme jako Servant leadeři, který hrají důležitou roli tím, že používají odborné znalosti SAFe. MORE

Služby Project Management
Nezáleží na tom, zda se potýkáte s malou realizaci specifických technologií v České republice nebo s velkou či globální dodávkou. Zkušený projektový manažer vám pomůže udržet projekt podle plánu a v rámci rozpočet. MORE

Služby Program Management
PGM slouží jako katalyzátor pro transformaci obchodní strategie klienta do nových produktů na trh tím, že se úspěšně podílí na jejich řízení. Hlavní zodpovědností manažera programu je zajistit, aby pracovní úsilí dosahovalo výsledků dohodnutých v IT a obchodní strategii. MORE

Služby Legal Contract Management
Služba Legal Contract Management poskytuje Manažera kontraktu daného projektu, který zajišťuje a ověřuje, zda dodavatel nebo prodávající plní své závazky. V případě, že dodavatel nebo prodávající neplní smluvní podmínky, pak provádí nápravné kroky MORE

Služby Business Requirements
Služba zajišťuje zkušené Projektové Manažery se znalostí business analýzy, kteří se zabývají získáním informací a požadavků od zúčastněných stran projektu k eliminaci chyb ve fázi analýzy požadavků MORE

Služby Risk Management
Služba využívá osvědčené techniky, praktické zkušenosti a rozsáhlé databáze realizovaných kontrol stavu projektů, auditů a hodnocení zralosti organizací jak ve fázi přípravy, tak realizační fázi projektu klienta s cílem zlepšit jeho projektové činnosti. MORE

Služby Bid Management
Služba poskytuje kvalifikované projektové manažery se znalostí efektivního řízení nabídek a technických a obchodních znalostí v dané oblasti, kde působí jako Manažeři Nabídek na straně klienta. Koordinují proces přes celou organizaci klienta MORE