Etický kodex

Etický kodex EPPM Services je plně v souladu s PMP PMI kodexem profesionálního chování a je garancí Vaší spokojenosti ve spolupráci s naší společností. Články, které nejsou v přímé relaci k certifikaci PMP se vztahují na všechny zaměstnance a spolupracovníky naší společnosti.

Etický kodex

I. Odpovědnost k profesi

A. Dodržování všech organizačních pravidel a směrnic

 1. Poskytovat přesné a pravdivé vyjádření o všech přímých nebo nepřímých informacích, souvisejících se všemi aspekty PMI Certifikačního Programu, včetně a vyjma následujících: posouzení žádostí, zkušební sady otázek, zkoušky, odpovědní listy, informace o uchazeči a způsob hlášení požadavků PMI pro zachování certifikace
 2. Na základě dostupných a konkrétních údajů, nahlásit možné porušení PMP Kodexu profesního chování jednotlivců v oblasti projektového řízení.
 3. Spolupracovat s PMI v oblasti týkající se porušování etiky a sběr souvisejících informací.
 4. Povinnost sdělit klientům, zákazníkům, vlastníkům nebo dodavatelům, závažné okolnosti, které by mohly být vykládány jako střet zájmů nebo nevhodné jednání.

B. Kandidát / Držitel certifikátu profesionální praxe

 1. Zodpovědnost poskytovat přesné a pravdivé informace a prohlášení týkající se kvalifikace, zkušeností a plnění služeb.
 2. Dodržovat právní a etické standardy upravující odbornou praxi ve státě / provincii a / nebo zemi při poskytování služeb projektového řízení.

C. Rozvoj profese

 1. Uznávat a respektovat vytvořené duševní vlastnictví nebo cizí duševní vlastnictví, a řídit se správným, pravdivě a kompletním způsobem, včetně všech souvisejících činností s odbornou prací a výzkumem.
 2. Podporovat a šířit PMP kodex profesionálního chování mezi další PMI držitele certifikátů.


II. Odpovědnost k zákazníkům a veřejnosti

A. Kvalifikace, zkušenosti a výkon profesionálních služeb
 
 1. Poskytovat přesné a pravdivé informace pro veřejnost v reklamě, veřejných prohlášeních a při přípravě odhadů týkajících se nákladů, služeb a očekávaných výstupů.
 2. Zachovat a plnit rozsah a cíle profesionálních služeb, není-li zákazníkem požadováno jinak.
 3. Zachovávat a respektovat důvěrnost poskytnutých citlivých informací, získaných v průběhu odborné činnosti, nebo všude, kde existuje jasný závazek k zákazníkovi.

B. Střetu zájmů a jiné nevhodné profesionální jednání

 1. Postupovat tak, aby konflikt zájmů neohrozil oprávněné zájmy klienta nebo zákazníka, nebo neovlivnil / nezasáhl odborná rozhodnutí.
 2. Zdržet se od nabízení nebo přijímání nevhodných plateb, darů nebo jiných forem náhrad pro osobní zisk, pokud není v souladu s platnými právními předpisy a zvyky země, ve které jsou služby projektového řízení poskytovány.
Code of Professional Conduct